PHẦN MỀM KẾ TOÁN CHUYÊN NGÀNH DƯỢC PHẨM, HÓA CHẤT, Y TẾ

Công ty hoạt động trong ngành dược phẩm, hóa chất và y tế đang chịu áp lực liên tục để quản lý hiệu quả kinh doanh hằng ngày của họ, đồng thời đối phó với các vấn đề chiến lược, thay đổi liên tục quy định, cạnh tranh và toàn cầu hóa ngành công nghiệp của họ.
Phần mềm kế toán OMEGA chuyên ngành dược phẩm, hóa chất và y tế được tích hợp đầy đủ Kế hoạch nguồn lực doanh nghiệp (ERP) quản lý các nguồn lực của Công ty. Phần mềm kế toán OMEGA chuyên ngành dược phẩm, hóa chất và y tế cung cấp cho bạn một điểm truy cập duy nhất cho tất cả các doanh dữ liệu có liên quan, thông tin sản xuất, hồ sơ mua và tài liệu chất lượng.
OMEGA đã làm việc chặt chẽ với khách hàng của mình trong ngành dược phẩm, hóa chất và y tế để xác định và thúc đẩy quá trình sản xuất kinh doanh của bạn.
Với phần mềm kế toán OMEGA chuyên ngành dược phẩm, hóa chất và y tế, bạn có thể
  • Cung cấp các giải pháp để đáp ứng những thách thức kinh doanh của bạn
  • Giúp bạn quản lý quá trình sản xuất kinh doanh hiệu quả
  • Theo dõi, quản lý, nâng cao hiệu quả tài chính và tổ chức
  • Cải thiện nguồn lực và tài sản của công ty

Mọi chi tiết, liên hệ-Phòng Kinh doanh Công ty Công nghệ và Giải pháp Omega:
Trần Thị Hoàng Thanh
Mobile : 0934 703 228
Tel : (+84) 83 512 8448 (ext 109)
Email : thanh.tran@omega.com.vn
Yahoo/Skype: hoangthanh1349